1. jaanuarist 2015 jõustus liikluskindlustuse seaduse muudatus, mis võimaldab liikluskindlustuse juhtumis kannatanul valida, kas nõuda kahju hüvitamist oma kindlustusandjalt või kahju põhjustaja kindlustusandjalt. Seni võis hüvitist nõuda vaid põhjustaja kindlustusandjalt.

2014. aastal võeti vastu liikluskindlustuse uus seadus. Enamik muudatustest jõustus 1. oktoobrist. 2015. aasta alguses jõustus märkimisväärne muutus liikluskindlustuse süsteemis. „Kliendil on liikluskindlustuse juhtumi puhul nüüd valikuvõimalus”, selgitas liikluskindlustuse fondi juhatuse liige Lauri Potsepp. „Kui tegu on tavalise kindlustusjuhtumiga ja asjaolud on selged, siis võib kannatanu hüvitist nõuda nii oma kindlustusandjalt (kindlustusandjalt, kellega kannatanu sõlmis liikluskindlustuse lepingu) kui kahju põhjustaja kindlustusandjalt.”

Potsepa sõnul annab muutus kliendile võimaluse ajada ka kindlustusjuhtumi korral asju oma kindlustusandjaga harjumuspäraste teeninduskanalite kaudu. Seega tekib liikluskindlustuse lepingu sõlmimisel juurde üks argument, mida kaaluda sobiva kindlustuspartneri valikul.

Vaid erandlikel juhtudel ei saa oma kindlustusandjalt kahju hüvitamist nõuda, näiteks kui kahju suurus ületab 10 000 eurot, juhtumis tekkis ka isikukahju või on vaidlus juhtumi asjaolude üle. Kui kahju hüvitab kannatanu enda kindlustusandja, siis küsib kahju hüvitanud kindlustusandja väljamakstud hüvitise põhjustaja kindlustusandjalt tagasi.

LKF on koostanud ja oma veebilehel avaldanud täpsema kirjelduse käitumiseks uues olukorras, vt Nõude esitamine oma kindlustusandjale

Allikas: Eesti Liikluskindlustuse Fond