Romusõidukite ja kasutatud autoosade keskkonnasõbralik käitlemine

Romusõiduk ja paljud kasutatud autoosad on ohtlikud jäätmed, milles sisalduvad ained avaldavad kahjulikku mõju keskkonnale ja inimese tervisele. Romusõidukit tohib  lammutada ainult ohtlike jäätmete käitlemise õigust omav ettevõtja.

Romusõiduki lammutamine ise või üleandmine lammutamiseks isikule, kes ei oma ohtlike jäätmete jäätmeluba, ei ole lubatud ning tähendab üldjuhul auto lammutamist „metsa all“ ning tuntavat keskkonna reostamist. Kasutatud autoosi ei tohi kõrvaldada sortimata olmejäätmetena, neid on võimalik tagastada varuosade kauplustesse.

Uute tehnoloogiate ja kaasaegsete materjalide kasutuselevõtuga autode konstrueerimisel on  autode valmistajad viinud lammutamisega kaasneva keskkonnakoormuse miinimumini ning enamus kasutatavaid materjale on kas korduvkasutatavad või ringlussevõetavad.

Romusõiduki tagasiandmisega autode maaletoojale või jäätmeluba omavale lammutuskojale saab iga autoomanik aidata kaasa meie energiaressursside ja maavarade mõistlikule kasutamisele ja normaalse elukeskkonna säilimisele.

Tänasel päeval on romusõidukil positiivne väärtus, mis tähendab, et sõiduki viimisel käitlejale makstakse omanikule reaalset raha. AMTEL ei kutsu üles andma oma autoromu üle tasuta, vaid informeerib sellisest võimalusest vastavalt seadusele.
AMTEL soovitab auto käitlusse viimisel uurida erinevate firmade pakkumisi nö kilohinna osas ning kindlasti mitte anda autot mitteametlikele käitlejatele.

Romusõiduki saab ära anda romusõidukite kogumispunkti, milleks on jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käituslitsentsi omavad lammutustöökojad.

Lähima kogumispunkti leiate:

www.elv.ee
www.kuusakoski.ee
www.refonda.ee
www.tolmets.ee
www.cronimet.ee

Lisainfo sõidukite maaletoojatelt või Autolammutuste Liidu kodulehelt www.elv.ee

Allikas: amtel.ee